20.5.2024 1:48

Jaký je smysl života?

Smysl života může být vyjádřen otázkami: „Proč žijeme?“, „O čem je život?“ nebo „Jaký je smysl existence?“ Člověk žije proto, aby hledal Boha a žil s Ním!

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, Skutky 17,24-27

Život není náhoda, ale stvoření

Život není náhoda, ale stvoření.

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta,
když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Bible, Žalm 139,13-16

Čím je člověk starší…

Čím je člověk starší, tím méně stojí o intriky, prázdné zábavy a scény. Touží po klidném koutě, dobré večeři a někom, kdo by věděl, kolik kostek cukru si dává do čaje.